Edictes

Exercici: 2024 Bop: 129-0 Edicte: 5737 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació inicial de l'operació jurídica complementària del text refós del projecte de reparcel·lació econòmica del PAUGUI 7 corresponent a les parcel·les 16, 17 i 18
Exercici: 2024 Bop: 128-0 Edicte: 5695 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Delegació de funcions de l'Alcaldia del dia 1 al 5 de juliol de 2024
Exercici: 2024 Bop: 128-0 Edicte: 5692 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació Inicial del protocol de col·laboració per a la recepció de l'àmbit del PAU GUI 7 de Guils de Cerdanya i determinació estipulacions relatives al manteniment de l'àmbit
Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5534 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Aprovació inicial del projecte d'urbanització finca 63 del Polígon d'actuació PAU GUI 7 del Barri del Golf de Guils de Cerdanya
Exercici: 2024 Bop: 121-0 Edicte: 5527 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5097 CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA - Acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Guils de Cerdanya de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic
Exercici: 2024 Bop: 109-0 Edicte: 4870 CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS - Acceptació de la delegació de competències (Guils de Cerdanya i Setcases)
Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 3946 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Representants de l'Ajuntament en órgans col·legiats
Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 3942 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Creació de la Junta de Govern Local i establiment de sessions
Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 3941 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA - Composició de la Comissió Especial de Comptes
Edictes