Concessió de subvencions de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de guils de cerdanya anualitat 2023

La Diputació de Girona ha donat suport econòmic a l’Ajuntament de Guils de
Cerdanya concedint les subvencions que es detallen a continuació:

L’alcalde
Antonio Trilles Puig
(Document signat electrònicament)